27. februar 2018

Tjenester

Våre tjenester

Grunnarbeid for bygg

Grunnarbeid for bygg

Vi utfører arbeider i tilknytning til infrastruktur for bolig- og næringsbygg, samt masseforflytning av ulike masser. 

Veganlegg

Veganlegg

Opparbeiding og utbedring av parkeringsanlegg, bil-, gang og sykkelveger på både private-, kommunale- og fylkesveger.

Betongarbeid

Betongarbeid

Mindre støpearbeider, plate på mark, betongsaging og kjerneborring.

Anleggsgartner

Anleggsgartnerarbeid

Vi utfører arbeider med steinsetting, støttemurer, asfaltering og beplantning på grøntanlegg. 

Vann og avløp

Vann- og avløpsarbeid

VA-arbeider i tilknytning til både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, samt plastsveising med speil og elmuffe.

Boring og sprengning

Boring- og sprengning

Vi utfører diverse boring- og sprengningsarbeider for veg, tomt og VA.