28. februar 2018

Prosjekter

Noen av våre prosjekter

Årnes barnehage

Prosjektet er utført for Consto Eide AS

Grunnarbeider, utomhus, VVA, lekeapparater og beplantning.

Anbud: 5 500 000,-
Prosjekt ferdigstilt i 2018.

Havretunet

Prosjekt er utført for Nordbohus Romerike AS

Grunnarbeider i form av tomtetekniske arbeider og opparbeidelse av anlegg for vei, vann, spillvann og overvann, samt kabelanlegg, veglys og ny avkjørsel fra Øvre Hagaveg. 

Ferdigstillelse av utomhusanlegg med grasbakke, asfalt, belegningsstein, beplantning og lek-arealer. 

Anbud: 10 000 000,-
Ferdigstilt i 2018

Runnivegen 10-22

Prosjekt er utført for Nes kommune.

Riving av fast dekke, setting av kantstein, utlegging av løsmasser, asfaltering, nedsetting av stolpefundament og kabelgrøft.

Anbud: 1 121 450,-
Prosjekt ferdigstilt i 2017

Rundkjøring Øvre Hagaveg

Prosjektet er utført for Nordbohus Romerike AS og Trysilhus Akershus AS

Oppdraget gikk ut på bygging av nytt kryss med rundkjøring på FV478, Øvre Hagaveg.
Tilhørende gang- /sykkelveger.
Omlegging av eksisterende VA-anlegg.
Sanering av eksisterende-, og bygging av ny kommunal spillvannspumpestasjon m/buffertank.

Anbud: 9 300 000,-
Prosjekt ferdigstilt i 2017.

Trekanten park

Prosjektet er utført for Nes kommune

Parkanlegg m/vannarrangement, granitt, grøntarealer og lyssetting.

Anbud: 10 000 000,-
Prosjekt ferdigstilt i 2014

Lyngvegen / Fjellvegen

Prosjekt utført for Nes kommune og Årnes vannverk

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Timearbeid

Nes Svømmehall

Prosjektet er utført for Backe Romerike AS

Komplette grunn- og utomhusarbeider inkl. utvendig VA arbeider i prosjektet.

Anbud: 6 582 016,-
Prosjekt ferdigstilt i 2017