Noen av våre prosjekter

Ny overvannsledning i boligområdet Kampå i Fenstad

Prosjektet er utført for Nes Kommune

Rehabilitering av de kommunale hovedledningene for vann og avløp i boligfeltet ved Kampå

Årnes barnehage

Prosjektet er utført for Consto Eide AS

Grunnarbeider, utomhus, VVA, lekeapparater og beplantning.

Havretunet

Prosjekt er utført for Nordbohus Romerike AS

Grunnarbeider i form av tomtetekniske arbeider og opparbeidelse av anlegg for vei, vann, spillvann og overvann,

Samt kabelanlegg, veglys og ny avkjørsel fra Øvre Hagaveg.

Ferdigstillelse av utomhusanlegg med grasbakke, asfalt, belegningsstein, beplantning og lek-arealer.

Rundkjøring Øvre Hagaveg

Prosjektet er utført for Nordbohus Romerike AS og Trysilhus Akershus AS

Oppdraget gikk ut på bygging av nytt kryss med rundkjøring på FV478, Øvre Hagaveg.

Tilhørende gang- /sykkelveger

Omlegging av eksisterende VA-anlegg.

Sanering av eksisterende-, og bygging av ny kommunal spillvannspumpestasjon m/buffertank.

Trekanten park

Prosjektet er utført for Nes kommune

Parkanlegg m/vannarrangement, granitt, grøntarealer og lyssetting

Lyngvegen/Fjellvegen

Prosjekt utført for Nes kommune og Årnes vannverk

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Timearbeid

Nes svømmehall

Prosjektet er utført for Backe Romerike AS Komplette grunn- og utomhusarbeider inkl. utvendig VA arbeider i prosjektet